Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Medal Patrona

1.Medal Patrona Szkoły jest najważniejszym wyróżnieniem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach.

2.Ustala się trzy stopnie medalu:

a.   brązowy: klasy V-VIII (średnia ocen śródrocznych minimum 4,5),

b.   srebrny: klasy V-VIII (średnia ocen śródrocznych minimum 4,5),

c.    złoty: klasa VII-VIII (średnia ocen  śródrocznych minimum 4,7).

3.Warunki uzyskania Medalu Patrona Szkoły :

a. zgłoszenie przez ucznia ustnej deklaracji ubiegania się o Medal Patrona u wychowawcy klasy (wychowawca  wypełnia karty zgłoszeniowe),

b.  ocena z zachowania śródroczna:  bardzo dobre, wzorowe,

c.   wymagana średnia ocen śródrocznych,

d.   godziny nieobecne usprawiedliwione,

e.  udział w Rajdzie Szlakiem Mickiewicza lub przekazanie materiałów o patronie (album, ilustracja, fotografie itp.),

f.    pozytywna opinia wychowawcy klasy,

g.   pozytywne zaliczenie Testu z wiedzy o patronie. 

 

4.Termin składania ustnych deklaracji przez uczniów u wychowawcy przypada na  połowę marca każdego roku kalendarzowego, wychowawcy przekazują do biblioteki szkolnej prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe w ustalonym terminie, termin każdorazowo jest podawany do publicznej wiadomości.

5.Uroczyste wręczenie uczniom Medalu Patrona Szkoły nastąpi podczas uroczystego apelu z okazji  Święta Patrona Szkoły.

6.Nad prawidłowym przebiegiem zdobywania przez uczniów naszej szkoły Medalu Patrona czuwa powołana przez dyrektora szkoły Komisja.


Zakres treści obowiązujący podczas testu wiedzy

o Patronie  Szkoły Podstawowej nr 3

im. Adama Mickiewicza w Obornikach


MEDAL BRĄZOWY

Data i miejsce urodzenia oraz śmierci

Rodzina (rodzice, rodzeństwo, żona, dzieci)

Szkoła

 Studia

 Pobyt na ziemi obornickiej

  Gdzie znajduje się w Wielkopolsce muzeum i pomnik Adama Mickiewicza

 Utwory: ballada Pani Twardowska oraz bajki: Lis i kozioł, Przyjaciele  - znajomość treści

Nadanie szkole imienia i prawa posiadania sztandaru, napis na sztandarze, kto jest autorem hymnu szkoły i kiedy powstał

 Hymn szkoły z pamięci

 Udział w Rajdzie szlakiem Adama Mickiewicza (lub wykonanie pracy ustalonej z Komisją)

 Inwokacja z „Pana Tadeusza” – na pamięć pierwszych 20 wersów

MEDAL SREBRNY – obowiązuje materiał na medal brązowy oraz:

Jaka pracę podjął Adam Mickiewicz po ukończeniu studiów i gdzie

 Gdzie i kiedy powstał „Pan Tadeusz”  oraz gdzie i kiedy została wydana po raz pierwszy książka "Pan Tadeusz"

  Gdzie znajduje się grób brata patrona Franciszka Mickiewicza

  Pomniki i muzeum Adama Mickiewicza w Polsce

  Uczelnie noszące imię Adama Mickiewicza znajdujące się w Polsce

MEDAL ZŁOTY- obowiązuje materiał na medal brązowy i srebrny  oraz:

 

  Do jakich tajnych organizacji należał Adam Mickiewicz w czasie studiów

  "Reduta Ordona" kiedy i w jakich okoliczności powstał utwór

  W jakim utworze Adam Mickiewicz wspomina Objezierze

  Pobyt we Francji(czym się zajmował)

  Przyczyna przyjazdu do Wielkopolski

 Jak Oborniki uczciły pobyt Adama Mickiewicza na ziemi obornickiej (np. Patron szkół, nazwy ulic)

 Gdzie złożono prochy Adama Mickiewicza

 W jakim mieście postawiono mickiewiczowi pierwszy na ziemiach polskich pomnik (z jakich funduszy)

  Muzea Adama Mickiewicza na Świecie

 

Materiały źródłowe :

1.      Joanna Knaflewska "Adam Mickiewicz"

2.      Piotr Maluśkiewicz "Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza"

3.      Utwory Adama Mickiewicza

w/w materiały dostępne w bibliotece szkolnej

4.      Na stronie internetowej szkoły www.sp3.obornik.pl w zakładce: „Patron szkoły” oraz „Medal Patrona”.

UWAGA!

1.      Medal srebrny zdobywa uczeń, który wykazał się wiedzą wymaganą do uzyskania Medalu brązowego i srebrnego.

2.      Medal złoty zdobywa uczeń, który wykazał się wiedzą wymaganą do uzyskania Medalu brązowego, srebrnego i złotego.

3.      Uczeń, który z ważnych powodów nie będzie mógł przystąpić do napisania testu w wyznaczonym terminie powiadamia o tym fakcie wychowawcę. W szczególnych przypadkach zostanie ustalony termin dodatkowy.

 

Realizowane projekty