Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Historia szkoły


Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach powstała w 1981 r. na bazie lokalowej Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Metalplast.

Dnia 15 grudnia 1984r.  szkole nadano imię Adama Mickiewicza, a pięć lat później 15 kwietnia 1989r. wręczono sztandar.

            Szkoła dysponuje dwoma budynkami: budynkiem głównym z salą gimnastyczną oraz budynkiem świetlicy i stołówki. Pomiędzy budynkami zlokalizowany jest dziedziniec, który został poddany kapitalnemu remontowi. Założono ponad 1000m2 kostki pozbrukowej, zainstalowano ławki i latarnie, posadzono rośliny. Od 2017 roku uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego boiska. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, jako element projektu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach”. W skład kompleksu wchodzą: wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz  nowa bieżnia wyposażona w 3 komplety bloków startowych szkolno-treningowych.

Budynek szkoły jest zmodernizowany. Sukcesywnie dokonywane są zakupy mebli i pomocy dydaktycznych, wykonywane remonty sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Rodzice uczniów z własnej inicjatywy wspierają szkołę w pracach remontowych, przekazują sprzęt komputerowy, projektor, telewizor oraz ekrany. Przekazany sprzęt wspomaga szkołę w realizacji podstawy programowej i  uatrakcyjnia zajęcia.

W szkole obowiązek szkolny realizują również uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Objęci są oni nauczaniem indywidualnym w osobnych salach  lub uczestniczą w zajęciach z klasą.  W celu zapewnienia prawidłowej realizacji podstawy programowej dla uczniów zatrudniona jest pomoc nauczyciela lub nauczyciel wspierający. Uczestniczą oni w zajęciach integrujących z klasą, wycieczkach i uroczystościach szkolnych.  Uczniowie ci uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych dostosowanych do ich potrzeb. Również w szkole prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne.

Uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w licznych imprezach i uroczystościach szkolnych np. Pasowanie na ucznia, Pasowanie na pływaka, spotkania bożonarodzeniowe, Dzień Zająca- poprzedzający Wielkanoc, pasowanie na przedszkolaka, dzień Dziecka i Sportu, akcje Sprzątanie Świata i wiele innych. Uczniowie prezentują „Jasełka” podczas spotkań np. w Klubie Seniora, w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego.

Tradycją szkoły jest tworzenie klas sportowych o profilu pływackim. W bieżącym roku szkolnym w klasach I-VII w grupach pływackich jest 90 uczniów.  Uczniowie rozwijają swoje umiejętności na pobliskim obiekcie sportowym Centrum Rekreacji Oborniki.

Uczniowie z klas I i II oraz dzieci z klas „0”  uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Klasy I i II w „Gminnej Nauce Pływania”, finansowanej przez organ prowadzący. Zajęcia te odbywają się w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
            Uczniowie szkoły są wszechstronnie sportowo uzdolnieni. Zajmują czołowe lokaty w gminie i powiecie w wielu dyscyplinach sportowych: sztafeta pływacka, biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna. Uczniowie szkoły kwalifikują się również do eliminacji na wyższych szczeblach.  Najwyższym osiągnięciem było zajęcie 8 miejsca w sztafecie pływackiej w województwie. W roku szkolnym 2016/17 indywidualnie II i III miejsca w zawodach pływackich na szczeblu województwa.

Od roku 2014/15 szkoła we współpracy z Klubem sportowym Delfin organizuje zawody pływackie „Mała Wielkopolska” dla uczniów klas I-III klas sportowych i członków klubów pływackich. Patronat nad zawodami obejmuje Burmistrz Obornik i prezes PWiK w Obornikach.  W zawodach uczestniczą m.in. uczniowie z poznańskich szkół.  Organizacja zawodów jest zaplanowana również na lata następne.

Uczniowie szkoły od wielu lat zdobywają medale Patrona Szkoły: złoty, srebrny lub brązowy. Uzyskanie tego odznaczenia szkolnego jest poprzedzone udziałem w „Rajdzie Mickiewiczowskim”, który w tym roku organizowany był już po raz XXXIV.  Współorganizatorem rajdu pieszo-rowerowego jest Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu oraz Ludowe Zespoły Sportowe z Poznania. W każdym roku w rajdzie uczestniczyło około 500 osób (uczniowie ze szkół z terenu Gminy Oborniki oraz grupy LZS z terenu województwa wielkopolskiego). Następnym etapem zdobycia medalu jest wykazanie się odpowiednią wiedzą dotycząca patrona szkoły. Warunkiem uzyskania medalu są również wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Absolwenci, którzy uzyskują Złoty Medal zapisywani są  w „Księdze Honorowej- Złote Medale Patrona Szkoły”.

Działania szkoły ukierunkowane są na wszechstronny rozwój ucznia odnoszącego sukcesy na miarę jego możliwości i zdolności w bezpiecznym i bliskim mu środowisku przygotowując go do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie. Biorąc to m.in. pod uwagę szkoła przygotowuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wokalnych, kółka szachowego, sportowych,  kółku gwarowym, językowych, matematycznych, przygotowujących do sprawdzianu i wielu innych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności, ale również szkoła pomaga w uzupełnianiu braków wynikających z nieobecności w szkole lub wynikających z opinii PPP.  Uczniowie są objęci pomocą logopedy, uczestniczą również w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

            W   szkole zostały wprowadzone elementy oceniania kształtującego. Uczniowie znają cele lekcji, wiedzą jakie są kryteria lekcji, są informowani o  tym co jest ważne: NACOBEZU. Nauczyciele stosują informację zwrotną, motywują uczniów do nauki stosując np. „schody”. Celem wprowadzonych zmian jest wsparcie ucznia w jego indywidualnym rozwoju.

Oferta szkoły została wzbogacona o zajęcia chemiczne dla wszystkich uczniów klas IV-VII (w wymiarze 0,5 godz.). Zajęcia te prowadzone są metodami warsztatowymi z wykorzystaniem techniki SSC – chemia w małej skali z elementami pokazowymi w oparciu o aktywne techniki pracy. Celem zajęć jest rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i kształtowanie postaw badawczych.

Uczniowie szkoły uczestniczą również w konkursach przedmiotowych odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, konkursach gminnych, powiatowych, innych pozaszkolnych  oraz szkolnych. Od wielu lat uczniowie uczestniczą w konkursie „Stąd jestem, to moja Ojczyzna”. W każdym roku duża grupa uczniów zostaje wyróżniona lub nagrodzona.   Uczniowie szkoły zostali wyróżnieni w konkursie organizowanym przez Senat RP „List do taty”.  W konkursie plastycznym organizowanym przez Wielkopolski Park Narodowy  „Życie zwierząt w czterech porach roku” czworo uczniów klasy V zostało laureatami.

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Mistrzowie Kodowania”  mającym na celu naukę programowania w intuicyjnym języku Scratch.  Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska i objęty patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Uczniowie podczas zajęć uczyli się kluczowych umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, formułowania logicznych wniosków, a także współpracy w grupie i cierpliwości. 

W szkole aktywnie działa Szkolne Koło Caritas, wspierając potrzebujących. Szkoła angażuje się w liczne akcje i kampanie edukacyjne oraz w działania o charakterze charytatywnym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, zbiórka nakrętek dla potrzebujących.  Działania te wpływają na kształtowanie społecznie pożądanych postaw. Od 2006 roku uczniowie szkoły wspierają finansowo dziecko z Afryki . Dzięki funduszom uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników może chodzić do szkoły i uczyć się. Ponadto zebrane środki przeznaczone były na leczenie choroby głodowej dzieci w Afryce.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Multimedialnym. W bibliotece systematycznie odbywają się zajęcia zachęcające do rozwijania czytelnictwa wśród uczniów i dzieci - „Bajkowanie”. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie z klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.  Szkoła przystąpiła do projektu „Książki moich marzeń”.

Od wielu lat szkoła uczestniczy w licznych projektach: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,  „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” i wielu innych. Celem uczestniczenia jest realizacja działań profilaktycznych zawartych w programie profilaktyki i wychowawczym szkoły.  Ponadto uczniowie są objęci programem „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

Świetlica szkolna wspomaga nauczycieli w realizacji podstawy programowej, poprzez organizację zajęć wspomagających i rozwijających oraz uczniowie korzystają z pomocy nauczycieli podczas odrabiania  zadań domowych.  Ponadto organizowana jest pomoc koleżeńska. Uczniowie w świetlicy uczestniczą w licznych imprezach i konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. W ubiegłym roku świetlica otrzymała certyfikat " Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy".

Szkoła śledzi losy absolwentów, zbiera informacje jak radzą sobie uczniowie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwentem Szkoły Podstawowej nr 3 jest Mistrz Polski w golfie oraz reprezentant Polski w tej samej dyscyplinie.


Realizowane projekty