Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Psycholog

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA


Proszę o wcześniejsze ustalanie terminu i godzin spotkań.

PONIEDZIAŁEK -  14.15-16.15

WTOREK  - 10.30-12.30

ŚRODA - 8.20-14.15

CZWARTEK - 9.30-12.30 i 13.15-14.15

PIĄTEK - 10.30-12.30 - 13.15-15.15


Zadaniem  psychologa jest pomoc i wsparcie psychologiczne dla uczniów , nauczycieli oraz rodziców.

W ramach swojej pracy psycholog szkolny realizuje następujące działania:

1) Współpraca z uczniami:

a.diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

b.wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, rozwijanie ich pasji, predyspozycji i zainteresowań;

c.udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci indywidualnych spotkań terapeutycznych z młodzieżą doświadczającą: 

- problemów osobistych, o podłożu psychologicznym, natury emocjonalnej itp;

- problemów rodzinnych;

- niepowodzeń szkolnych;

- konfliktów w relacjach z rówieśnikami;

d.prowadzenie rozmów wychowawczych z młodzieżą przejawiającą niewłaściwe zachowania w szkole, łamiącą zasady i regulaminy szkolne;

e.prowadzenie warsztatów integracyjnych;

f.podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;

g.inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

2) Współpraca z rodzicami:

a.służenie pomocą, poradą i konsultacjami w zakresie:

- problemów okresu dorastania i sposobów ich rozwiązywania;

- skutecznych metod porozumiewania się z dziećmi i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z nimi;

-sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi młodzieży;

- rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

b.prowadzenie indywidualnych spotkań dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole, jego frekwencji, wyników w nauce oraz relacji z rówieśnikami;

c.poradnictwo w zakresie zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami (od środków psychoaktywnych, od mediów, w szczególności od internetu);

d.wspieranie w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, udzielanie informacji na temat specjalistycznych poradni, ośrodków działających na rzecz młodzieży i ich rodzin.


3) Współpraca z nauczycielami i wychowawcami:

a.wspieranie w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, pomoc w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań;

b.wspieranie w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

c.poradnictwo w prowadzeniu działań wychowawczo – profilaktycznych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy;

d.konsultacje na temat problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych młodzieży w celu ustalenia wspólnych sposobów oddziaływań;

e.wspieranie w realizacji działań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.


Realizowane projekty